Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Raport Potrzeby analityczne w zakresie programowania wsparcia w województwie dolnośląskim w ramach Priorytetu IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach PO KL

Badanie przeprowadzone w maju 2008 roku na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zawierające diagnozy w obszarach:

1. Środowisk i obszarów w województwie dolnośląskim o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2. Zapotrzebowania na programy rozwojowe szkół w Poddziałaniu 9.1.2, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w jakości usług edukacyjnych w relacji wieś – miasto oraz nierówności w szansach edukacyjnych uczniów w regionie.

3. Zapotrzebowania na programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w kontekście dążenia do wzrostu atrakcyjności tego typu kształcenia wśród uczniów, poprawy jakości kształcenia zawodowego w regionie poprzez dostosowanie do potrzeb rynku pracy (z uwzględnieniem zróżnicowania wieś i miasto).

4. Potrzeb w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego w województwie (ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych).

5. Potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych i zarządzających oświatą.

Opracowanie zawiera diagnozę stanu obecnego w w/w obszarach na tle sytuacji w Polsce i Unii Europejskiej.

Raport powstał na bazie wtórnej analizy źródeł – raportów, statystyk i niepublikowanych do tej pory wyników badań własnych.

Raport: "Analiza sytuacji w zakresie edukacji w kontekście form wsparcia realizowanych w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"