Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Badanie ewaluacyjne. Wpływ projektu „Idziemy do przedszkola” na środowisko lokalne

Projekt „Idziemy do przedszkola”. Małe przedszkola na Dolnym Śląsku” realizowany był na terenie województwa dolnośląskiego od 1.03.2007 do 31.03.2008 r. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat pochodzących z obszarów wiejskich, poprzez stworzenie Małych Przedszkoli – alternatywnych form edukacji przedszkolnej. Przeprowadzenie projektu miało pomóc w likwidacji dysproporcji w obrębie edukacji przedszkolnej między terenami miejskimi i wiejskimi. W wyniku projektu powołano do życia 35 placówek alternatywnej edukacji przedszkolnej we wsiach na Dolnym Śląsku, które  w przyszłości mają być przejęte przez podmioty lokalne – gminy, stowarzyszenia, organizacje. W raporcie, będącym ewaluacją projektu staraliśmy się odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:

1. W jaki sposób zasoby kapitału społecznego warunkują realizację projektu „Idziemy do przedszkola”?

2. W jaki sposób realizacja projektu może wpłynąć na stan kapitału społecznego
w badanych miejscowościach?

Odpowiedź na tak postawione pytania pozwoliło oszacować efekty działań podjętych w projekcie Fundacji Kalos Kai Aghatos.

Stawiając sobie za zadanie zbadanie interakcji zasobów kapitału społecznego w rejonie realizacji projektu z działaniami w nim podejmowanymi postanowiliśmy posłużyć się metodą studiów przypadków. Przyjmując jednorodność i podobieństwo typowych środowisk społecznych, na bazie doświadczeń i wiedzy osób realizujących projekt, wytypowaliśmy trzy środowiska o odmiennych charakterystykach. Głównym kryterium była dynamika lokalnego środowiska, a w szczególności chodziło o to, kto jest głównym motorem działań społecznych.

Biorąc to pod uwagę wytypowano:
a) miejscowość, w której działa silny sektor NGO
b) miejscowość w której brak silnego sektora NGO, ale bardzo aktywnie działa gmina i władze lokalne
c) miejscowość w której brak aktywności zarówno NGO jak i władz lokalnych.

W każdej miejscowości zrealizowano badanie oparte na technikach wywiadu: grupowego (tzw. zogniskowane wywiady grupowe – focus interview) oraz pogłębionego wywiadu indywidualnego.

Raport z badania

Więcej o projekcie "Idziemy do przedszkola! Małe Przedszkola na Dolnym Śląsku"